Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2010-09-23

Informacja z I posiedzenia Krajowej Rady Prokuratury

W dniu 21 września 2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ul. Barskiej nr 28/30, rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury. Tym samym, po blisko 6 miesięcznym okresie oczekiwania na dokonanie wyboru przedstawicieli przez Parlament, powołanie przedstawiciela Prezydenta RP, (które nastąpiło w dniu 20.09.2010r), oraz dokonanie wyboru przedstawicieli przez zebrania prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych Krajowa Rada Prokuratury ukonstytuowała się i rozpoczęła swoją działalność.
Ponieważ jest to pierwsza informacja dla Państwa z posiedzeń i działalności KRP, poniżej podaję pełną listę członków

 1. Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości
 2. Andrzej Seremet - Prokurator Generalny
 3. Edward Zalewski - przedstawiciel Prezydenta RP (Przewodniczący KRP)
 4. Grzegorz Karpiński - Poseł na Sejm RP
 5. Witold Pahl - Poseł na Sejm RP
 6. Jarosław Matwiejuk - Poseł na Sejm RP
 7. Mieczysław Łuczak - Poseł na Sejm RP
 8. Janusz Rachoń - Senator RP
 9. Piotr Wach - Senator RP
 10. Krzysztof Parulski - Naczelny Prokurator Wojskowy
 11. Krzysztof Matkowski - Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu
 12. Andrzej Pogorzelski - Prokuratura Generalna. Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego
 13. Beata Mik - Prokurator Prokuratury Generalnej
 14. Aleksander Herzog - Prokurator Prokuratury Generalnej
 15. Andrzej Tańcula - Prokurator Apelacyjny w Białymstoku
 16. Piotr Wesołowski - Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego (Sekretarz KRP)
 17. Sebastian Rohm - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach
 18. Jerzy Biederman - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
 19. Ireneusz Łyszcz - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie
 20. Sławomir Posmyk - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi (Zastępca Przewodniczącego KRP)
 21. Krzysztof Grześkowiak - Prokurator Okręgowy w Poznaniu
 22. Mariusz Chudzik - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie (Zastępca Przewodniczącego KRP)
 23. Jadwiga Kułakowska - Gorczyńska - Zastępca Prokuratora Okręgowego w Szczecinie
 24. Danuta Drösler - Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie
 25. Jerzy Kasiura - Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu

W pierwszym posiedzeniu udział wzięło 24 członków KRP, w tym Panowie Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Posiedzenie otworzył Prokurator Generalny Andrzej Seremet. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rozpoczyna swą działalność organ, którego pierwszym i najważniejszym zadaniem jest stanie na straży niezależności prokuratorów. Jak m. in. dodał, wskazując na realne zagrożenia dla samodzielności i niezależności Prokuratury jak i występujące trudności (i ich przyczyny) w jej funkcjonowaniu, liczy, że Krajowa Rada Prokuratury, pomoże w budowie silnej, sprawnej i kompetentnej prokuratury, realizującej swe cele dzięki wysiłkowi niezależnych prokuratorów.

Po wystąpieniu Pana Prokuratora Generalnego głos zabrał Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który zadeklarował daleko idące wsparcie dla działań zmierzających do realizacji ustawowych zadań niezależnej prokuratury. M. In. w czasie tego, jak i późniejszych wystąpień, już w toku obrad, oznajmił, że prokuratorzy otrzymają podwyżki albowiem 28 września rząd przyjmie projekt budżetu, w którym przewidziany jest niespełna 4-proc. (3,97%) wzrost zarobków w stosunku do tegorocznych. Podwyżka jest odzwierciedleniem przewidywanego wzrostu płac sędziów, i niekwestionowanej zasady równorzędności wynagrodzeń. Nadto Pan Minister zadeklarował współdziałanie i wspólne przygotowanie umów międzynarodowych o współpracy w sprawach karnych z krajami spoza Unii Europejskiej, w tym z Rosją, w których odpowiednie usytuowanie znajdzie Prokurator Generalny. Zadeklarował też, co spotkało się z poparciem wszystkich członków Rady wspólne przygotowanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury analogicznej do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, co winno wzmocnić niezależność prokuratury.
Po tych wystąpieniach i wyborze prowadzących obrady przyjęto program posiedzenia, tj. opracowanie regulaminu wyborów, powołanie komisji skrutacyjnej i dokonanie wyboru Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i sekretarza, ustalenie treści i przyjęcie regulaminu funkcjonowania KRP oraz rozpatrzenie wniosku Przewodniczących Sądów Dyscyplinarnych w przedmiocie terminu wyboru członków sądów dyscyplinarnych.
Po tych ustaleniach, w głosowaniu tajnym, Krajowa Rada Prokuratury dokonała wyboru i powołała na stanowisko Przewodniczącego KRP - przedstawiciela Prezydenta RP, prokuratora w stanie spoczynku Edwarda Zalewskiego, na stanowiska wiceprzewodniczących - prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie Mariusza Chudzika i prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi Sławomira Posmyka, zaś na stanowisko sekretarza - prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesołowskiego.
Po przejęciu prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego, Rada ustaliła termin wyborów do sądów dyscyplinarnych, określając go na grudzień 2011 roku.
Wobec przedłożenia w dniu posiedzenia kilku projektów regulaminu funkcjonowania KRP, autorstwa członków Rady, wniesionych uwag do ich treści jak i oczywistej konieczności wnikliwego zapoznania się z nimi, Rada podjęła uchwałę o przesunięciu głosowania nad treścią Regulaminu, by umożliwić członkom zapoznanie się z propozycjami i przedstawienie ewentualnych uwag w terminie 7 dni co winno umożliwić jego uchwalenie na najbliższym posiedzeniu, którego termin ustalono na dzień 05. 10. 2010r.
Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury zakończyło się o godz. 19.00

Sporządził
Krzysztof Grześkowiak

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu