Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2017-04-12

Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2017 roku sygn. PO V WO 1111.1.2017

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku zarządził przeprowadzenie naboru w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy w prokuraturach rejonowych okręgu poznańskiego oraz Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu na docelowe stanowisko urzędnicze - młodszego referenta.

Przewidywane jest przyjęcie 5 kandydatów w następujących jednostkach:

 • Prokuratura Rejonowa we Wrześni - 1 etat,
 • Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - 1 etat,
 • Prokuratura Rejonowa w Pile - 1 etat,
 • Prokuratura Rejonowa w Gostyniu - 0,75 etatu,
 • Prokuratura Okręgowa w Poznaniu - 1 etat.

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w powyżej wskazanym wymiarze etatu w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuraturach Rejonowych: we Wrześni, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, w Pile i w Gostyniu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 54).

Zakres zadań na docelowym stanowisku młodszego referenta w prokuraturze obejmuje:

 1. rejestrowanie i znakowanie spraw z zakresu administracji prokuratora
 2. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i obsługa biurowa z zakresu spraw karnych i cywilnych w prokuraturze
 3. przyjmowanie i ekspediowanie korespondencji
 4. udzielanie stronom procesowym informacji o biegu spraw zawisłych w prokuraturze
 5. wykonywanie przydzielonych przez Kierownika Sekretariatu zadań określonych w przepisach regulujących zakres działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Wymagania związane z docelowym stanowiskiem młodszego referenta:

 1. wykształcenie średnie
 2. ogólna znajomość systemu prawnego obowiązującego w RP
 3. umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym oprogramowań prawniczych
 4. ogólna znajomość prowadzenia spraw z zakresu biurowości
 5. umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do odbycia stażu urzędniczego w prokuraturze winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, pok. 234 (II piętro) lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę PO V WO 1111.1.2017 w terminie do 9 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu z określeniem preferowanej jednostki prokuratury,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys,
 4. Urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. 3 zdjęcia,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzonych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu. Kandydat może dołączyć również oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności, kwalifikacje i posiadanie stopni naukowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w trzech etapach:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (www.poznan.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 (parter).

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1241) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400)

Formularz kwestionariusza osobowego opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: kwestionariusz osobowy.

Prokurator Okręgowy
MATEUSZ PAKULSKI

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu