Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2015-12-01

Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy na stanowisko inspektora

Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2015 roku sygn. I.K.112/5/15

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 30 listopada 2015 roku zarządził przeprowadzenie naboru w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy w prokuraturze na docelowe stanowisko inspektora.

Przewidywane jest przyjęcie 1 osoby w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu w prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 54).

Zakres zadań na docelowym stanowisku inspektora obejmuje:

 1. Ustalanie potrzeb remontów budynków i lokali prokuratury.
 2. Przygotowywanie zakresów prac i nadzorowanie ich w trakcie realizacji.
 3. Realizacja wymagań przeciwpożarowych budynków i lokali prokuratury.
 4. Dbałość o utrzymanie czystości połaci dachów i drożności instalacji spustowych.
 5. Prowadzenie zagadnień z zakresu oddziaływania i ochrony środowiska.
 6. Prowadzenie bieżącej obsługi budynków w zakresie napraw powstałych w wyniku uszkodzeń i awarii instalacji technicznych.
 7. Organizacja procesu utylizacji zużytych urządzeń i wyposażenia oraz niszczenie zgłaszanych materiałów archiwalnych.
 8. Organizowanie potrzeb przeprowadzki sprzętu i wyposażenia biurowego.

Wymagania związane z docelowym stanowiskiem inspektora

 1. Wykształcenie, co najmniej średnie o kierunku technicznym (preferowane budowlane ale dopuszcza się mechaniczne lub elektryczne).
 2. Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki remontowej i obsługi technicznej budynków.
 3. Ogólna znajomość Prawa budowlanego, Zamówień publicznych i Ochrony przeciwpożarowej.
 4. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych oraz kosztorysowania prac ogólnobudowlanych.
 5. Umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność i podejmowanie szybkich decyzji.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do odbycia stażu urzędniczego w prokuraturze winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, pok. 234 (II piętro) lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I.K.112/5/15 w terminie do 18 grudnia 2015 roku następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu z określeniem stanowiska docelowego,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys,
 4. Urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. 3 zdjęcia,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzonych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu,
 8. dodatkowe dokumenty wskazane w wymaganiach dla stanowiska docelowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w trzech etapach:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (www.poznan.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 (parter).

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1241) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz. U. z 2014 roku, poz. 400)

Formularz kwestionariusza osobowego opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu:kwestionariusz osobowy.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu
KRZYSZTOF GRZEŚKOWIAK

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu