Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2015-11-24

Nabór na stanowisko asystenta prokuratora

OGŁOSZENIE z dnia 24 listopada 2015 roku sygn. I K 112/2/15

Prokurator Okręgowy w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 100c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1436) w dniu 23 listopada 2015 roku zarządził przeprowadzenie w drodze konkursu naboru kandydatów na 3 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Wymagania konieczne związane z docelowym stanowiskiem asystenta prokuratora:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych
 • nieskazitelny charakter
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • ukończone 24 lat
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora winny złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, pok. 234 (II piętro) lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I K 112/2/15, w terminie do 24 grudnia 2015 roku następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora
 3. kwestionariusz osobowy
 4. życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej
 5. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 7. oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 9. trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub świadectwo ukończenia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta prokuratora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2010 roku, Nr 49, poz. 293)

Zasady wynagradzania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2012 roku, poz.333).

Przebieg konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015 roku poz. 1436).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
 2. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 28 grudnia 2015 roku. Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski.

Formularz kwestionariusza opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: kwestionariusz osobowy

PROKURATOR OKRĘGOWY
Krzysztof Grześkowiak

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu